martes, 3 de noviembre de 2009

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN L’ADOLESCÈNCIA DES DE UNA VISIÓ INFERMERA. PREVENCIÓ PER MILLORAR LA SALUT.
Margarita Petit vilà. D.U.I Montse Prat Tordera.D.U.I


INTRODUCCIÓ:

Dins la nostra tasca diària com infermeres tenim el coneixement cada dia mes cert de que la violència de gènere existeix i causa greus problemes de salut.
La prevenció de la violència de gènere per els adolescents es una manera de millorar els seus coneixements i la seva salut. Els informem dels seus orígens i els donem instruments necessaris per que siguin capaç d’identificar lai donar lis a conèixer les repercussions en la salut de les dones homes i fills que hi estan implicats..
Existeix la necessitat en l’àmbit educatiu de formar als alumnes en igualtat per incorporar-se a la vida com a persones adultes, aquesta es la tasca de la coeducació que es una forma de educar des de una visió diferent de equitat.
Des de el rol infermera treballem la cura, la educació en la salut i la prevenció de la malaltia, tenim una Visio holística de la persona des de la visio bio-psico-social.
La violència de gènere afecta de forma biològica, psicològica i de forma social a la persona. D’aquí que sigui la infermera la que pugui donar a l’adolescent les eines per la detecció i prevenció de la mateixa. Aprofitant poder incidir en altres temes que els adolescents avui en dia els preocupa i els condiciona.
Sabem que si parlem de prevenció en la violència de gènere hem de parlar de coses diferents. La concepció del propi cos biològic que farà assumir un gènere amb un rol determinat d’home o de dona.
Quan parlen de prevenció de la violència de gènere, és indispensable identificar el significat de la paraula gènere. Concepció pròpia que anem desenvolupant mitjançant les influencies de la família, l’educació ,la cultura ,la religió i la societat en la que vivim. La visió dels rols de parella i familiars, la sexualitat i la pròpia vida reproductiva estan condicionats pels estereotips de gènere que ens transmeten a traves dels medis de comunicació,avui en dia molt propers a tots nosaltres i molt més als adolescents per la seva permeabilitat .
El concepte d’amor romàntic segueix tan viu com fa cinquanta anys o més. L’ imatge que els joves perceben de si mateixos és d’igualtat,Malgrat les actituds de control, i de celotipia es veuen com a “normals” inclús com a necessari per reafirmar els seus sentiments. Aquests conceptes fonamenten situacions d’abús i submissió que posteriorment poden desembocar en violència.

Mitjançant la nostra experiència quotidiana hem pogut comprovar que l’edat de les dones que pateixen violència és cada cop més joves. Teníem l’idea de que les dones que pateixen violència són adultes,casades i amb fills. Però en el servei d’urgències on treballem, cada dia atenem més noies joves i adolescents que venen per agressions rebudes per la seva parella.
Aquest va ser el motiu que ens va pensar en fer una activitat dirigida a l’alumnat jove per que aprenguin a tenir unes relacions sanes, explicant lis els efectes que patir violència comporta en l salut i com poden detectar en les seves relacions situacions d’abús i submissió.
El curs 2005-2006 presentem la proposta al servei de salut pública de l’ajuntament de Mataró, començant a fer tallers, el primer curs en realitzem 30, l’any següent en fem 21 i aquest últim curs hem fet 40 tallers.
L’experiència ha sigut profitosa per tot, a nosaltres ens ha omplerts i les escoles la consideren molt profitosa.
De forma paral·lela al taller hem fet un estudi sobre els estereotips de gènere com condicionen les seva manera de fer i pensar i com malgrat es diuen moderns hi ha unes idees molt prevalents i que costen de trencar.
Aquest estudi té dues parts, una observacional i una empirica de les que volem exposar vos els resultats.
.
HIPÒTESI:

· La formació e informació mitjançant sessions a les escoles es una eina eficaç sobre la prevenció de la violència de gènere.
· Els adolescents tenen clarament marcats el rols que gènere que la societat identifica. e incideixen en el seu comportament en les seves relacions.

OBJECTIU GENERAL:
· Previndré reconeixer i aprendre a evitar la violència de gènere en els alumnes de tercer i quart d’Eso i grups de garantía social.
· Prevalença dels estereotips de gènere en els adolescents .


OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Incidència dels estereotips de gènere en les actituts dels adolescents.
• .Analitzar com aquest estereotips condicionen les seves relacions de parella.
• Analitzar el impacte de la sessió formativa pels propis adolescents .
• Detectar el grau de formació i coneixements dels adolescents sobre la violència contra les dones
• Detectar el grau d’informació dels adolescents sobre la violència.
• Analitzar el impacte de la sessió formativa en la pròpia escola.


MATERIAL I METODE:
Estudi observacional de tipus transversal del impacte de les sessions de violència de gènere en joves de tercer i quart d’eso. acollida i que els hi representa la sessió.
Un estudi empíric quantitatiu de tipus tranversal ambo una anàlisi de les variables a traves del càlcul de les puntuacions dels qüestionaris per analitzar els coneixements i el impacte del estereotips de gènere en els adolescents t de 3 i 4 d’eso .Anàlisis de el impacte de la sessió .
Mostra:
Alumnes de tercer i quart d’Eso i grups de garantia social que estudiïn en les escoles on hem impartit les xerrades de prevenció de la violència de gènere “Bon rotllo “ a la ciutat de Mataró i que hagin assistit a les xerrada.
Els instruments utilitzats per recollir les dades són: dues enquestes prèviament validades (totes dues a complementar per el alumnes una avanç de la sessió i una uns dies desprès )Els càlcul estadístic es realitza amb el suport informàtic, paquet estadístic SPSS.

RESULTATS
1.Estudi observacional
La acollida en els Centres d’ensenyança ha sigut molt bona,la participació del professorat bastant activa. Una quantitat significativa de professors estaven poc informats sobre violència de gènere..
A els alumnes els hi agrada participar manifestant les seves pròpies opinions i generant intercanvis entre companys. A Fem un rol play que els ajuda a entendre les diferents situacions empatitzant amb actituds desconegudes..
2.Estudi Empíric.
Hem realitzat 85 sessions al llarg dels cursos. 2005/6, 2006/7 y 2007/8. Amb un total de 1606 alumnes que han complimentat una enquesta prèvia a la sessió que és realitza en l’aula i una altre enquesta quinze dies desprès de la sessió ,aquesta ultima diferenciada per sexes.
Los resultats obtinguts confirmen la nostra hipòtesi, la formació i la informació a traves de la sessió és un mètode eficaç en la prevenció de la violència de gènere. Els /les adolescents tenen clarament marcats els estereotips de gènere i apareix de forma clara el ideal de sexisme benvolent.
En la primera enquesta els estereotips es reflexen de forma discreta,associen la parella amb la bellesa i tenen clarament marcat l’ideal de la bellesa. Veiem que el 75,5% pensen que una noia si vol lligar ha de ser guapa i en un 78,8% que un noi ha de ser un catxes ,aquestes dades són significatius p<0,05.
Apareix el concepte de parella ideal en un 72% de nou son resultats significatius. Veiem però que cada curs apareix aquesta idea amb més força.
Reconeixen que és bo compartir les tasques domèstiques en un 50%, no accepten el pes de la tradició en un 70% però si creuen que a les noies se les educa d’una altre manera en un 78% amb un a p<0.03
Coneixen la violència de gènere en un 92,9% encara que la veuen com una cosa molt llunyana i ho afirmen en un 93%.
En la segona enquesta post sessió reapareixen de forma mot marcada aquests estereotips malgrat hem discutit al llarg del taller els seus efectes, afloren de forma directe. Es reafirma amb el tema de la bellesa i apareixen els estereotips estàndards, amor associat al dolor- patiment en un 74%,associat a canviar a l’altre en un 56% i també apareix la idea de control mes acceptada per les noies en un 65% que pels nois.
Elles segueixen creien en l’amor ideal amb una respostaa firmativa del 84% i una p<0,04.Les noies diuen i afirmen que els hi agrada que les protegeixin i ells tenen clar que han de protegir.
Creuen que l’estimació esta condicionada al patiment i per tant que estimar porta una càrrega de renuncia . Un 53,4 ens diu que no i un 46,6 ho afirma. D’aquestes afirmacions tornen a s er les noies en un 26,3 qui ens contesta que Si.
Afirmen que els jocs son exclusius per noies Un 49.5% ens diuen que Si un 52,1% ens diuen que No. Si ho analitzem per sexe veiem que les noies son les que ho creuen i ho afirmen de forma més elevada. Si fem la comparativa de les dues dades veiem que és significativa P<0.02. Neguen que la tradició els condicioni la seva vida. Quan els preguntem davant un terme imposant per la tradició com .- les noies nomes pensen amb casar-se son contundents i responen un 83% que No i un 17% que Si .de nou es significatiu.
Elles afirmen amb un 55,9 % que no els molesta el “control del mòbil”, un 44,1% accepta i reconeix la trucada pel mòbil com eina de control. Si ho comparem amb els nois aquests diuen en un 66,2% que no els preocupa si elles els pregunten que fan, no se senten controlats, però en canvi amb un 66 % els preocupa saber on es ella.
Reafirmen que elles tenen el poder de canviar els nois amb un 57,2% i ells diuen que si amb un 70,1%, per tant torna a sortir l’estereotip de dona “cuidadora” que ha d’aguantar el que sigui i que creu fermament que pot fer-lo canviar
Coneixen i reconeixen la violència de gènere en un 94%.Accepten les seves relacions com obertes e igualitàries en un 88%, elles afirmen en un 31% que “a vegades la meva parella em fa por” amb una p<0,04.

CONCLUSIONS:
Els professors reben de forma positiva les sessions, ho veuen com una experiència innovadora i necessària els alumnes han pogut expressar allò que els preocupa de les seves relacions i mitjançant de les seves experiències analitzen diferents situacions que ells havien normalitzat.
Els alumnes coneixen els casos més impactants de violència,però no saben el procés que la produeix,reconeixen la força i el poder dels medis de comunicació en el tracte publicitari, però els costa molt reconèixer la normalització mitjançant la violència simbòlica.
En les enquestes apareixen els estereotips de forma contundent avanç i desprès de la sessió. El concepte de parella ideal i d’amor romàntic malgrat ho hem tractat al llarg de tot el taller apareix de nou. Tenen molt presents els estereotips de bellesa com a canon de comportament i èxit. Estan totalment en contra de les tradicions i de les idees tradicionals,ho neguen però desprès les afirmen de forma més subtil i contradictòria.
Augmenta la percepció de parella ideal,apareixen de forma contundent els estereotips de protecció masculina,el concepte de “canvi” que ve imposat per les noies. L’acceptació del rol maternal cuidador versus la renuncia als projectes de treball i estudis. l’associació d’amor/dolor i l’augment de la percepció de la violència mitjançant la por de la seva pròpia parella masculina. Les noies reconeixen més la violència que no els nois, però tots dos la veuen com una cosa llunyana.
Apareixen al llarg de tot l’estudi un 15% de contestacions clarament amb tendències misògines o sexistes,un 39% que accepten el sexisme benvolents ,pel que podem afirmar que els estereotips de gènere conviuen amb els adolescents de forma viva i patent.

No hay comentarios: